ScyllaDB

ScyllaDB

The monstrously fast and scalable NoSQL database.